بارگذاری تصاویر
کوارتز لیمویی فست
کد کالا :

50696

وزن :

36/8 قیراط

ابعاد :

29.5*17.5 میلیمتر

قیمت :

368,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
70

39/15 قیراط

28.5*17.5 میلیمتر

قیمت 392,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
16

45/85 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت 459,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
61

48 قیراط

27.5*21 میلیمتر

قیمت 480,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
66

51/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت 518,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
76

48/9 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت 489,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
0

50/85 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
38

54/35 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت 544,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
80

56/45 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
8

29/05 قیراط

19.5*16 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
42

24/4 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
60

40/1 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت 401,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
94

67/8 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 268,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
81

14/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
77

26/93 گرم

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کوارتز لیمویی
66

10/8 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان