بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50039

وزن :

1/3 قیراط

ابعاد :

7*7 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/05/31 12:03:3817,000 تومان b...3 (12)
1397/05/29 17:33:5116,000 تومان M...h (0)
1397/05/29 17:33:3515,000 تومان M...h (0)
1397/05/27 16:53:1014,000 تومان b...3 (12)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
191

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
87

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
35

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
50

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
64

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
29

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
42

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
54

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
27

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
47

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
45

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
78

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
48

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
39

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
56

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت سیاه
59

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
30

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
29

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
32

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

موزانایت
27

1/3 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 52,000 تومان

موزانایت سفید
29

2/65 قیراط

9.5*9.5 میلیمتر

قیمت پایه 397,000 تومان

موزانایت
24

4/2 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت پایه 84,000 تومان

موزانایت
28

1/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 192,000 تومان