بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کوارتز لیمویی فست

کد کالا :

50692

وزن :

56/1 قیراط

ابعاد :

30*21 میلیمتر

کوارتز لیمویی فست
$
بالاترین پیشنهاد
229,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1399/04/15 13:46:31229,000 تومان D...k (30)
کوارتز لیمویی فست
73

39/15 قیراط

28.5*17.5 میلیمتر

قیمت 392,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
22

45/85 قیراط

26*19 میلیمتر

قیمت 459,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
67

48 قیراط

27.5*21 میلیمتر

قیمت 480,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
81

36/8 قیراط

29.5*17.5 میلیمتر

قیمت 368,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
70

51/75 قیراط

26*22 میلیمتر

قیمت 518,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
79

48/9 قیراط

20*29 میلیمتر

قیمت 489,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
4

50/85 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت 509,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
41

54/35 قیراط

29*22 میلیمتر

قیمت 544,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
85

56/45 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت 565,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
12

29/05 قیراط

19.5*16 میلیمتر

قیمت 291,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
47

24/4 قیراط

18*18 میلیمتر

قیمت 244,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
65

40/1 قیراط

27*18 میلیمتر

قیمت 401,000 تومان

کوارتز لیمویی فست
99

67/8 قیراط

30*23 میلیمتر

قیمت پایه 268,000 تومان

مهره کوارتز لیمویی
85

14/7 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

منشور کوارتز لیمویی
81

26/93 گرم

32*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

کوارتز لیمویی
67

11/2 قیراط

18*12 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان