بارگذاری تصاویر
نام کالا :

مویزانیت سیاه

کد کالا :

50038

وزن :

2/15 قیراط

ابعاد :

9*9 میلیمتر

مویزانیت سیاه
$
بالاترین پیشنهاد
22,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/20 01:21:5322,000 تومان N...i (475)

مویزانیت، شبه الماس تولید آزمایشگاه می باشد.

مویزانیت سیاه
259

1/7 قیراط

8.5*8.5 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

موزانایت سیاه
148

1/75 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 70,000 تومان

موزانایت سیاه
95

4/1 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت سیاه
111

3/75 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

موزانایت سیاه
159

4 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 160,000 تومان

موزانایت سیاه
84

2/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سیاه
137

3/8 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 152,000 تومان

موزانایت سیاه
107

1/9 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
97

2/05 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 82,000 تومان

موزانایت سیاه
105

3/25 قیراط

11 میلیمتر

قیمت 130,000 تومان

موزانایت سیاه
103

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
135

1/85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت 74,000 تومان

موزانایت سیاه
118

1/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت 76,000 تومان

موزانایت سیاه
101

1/15 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 46,000 تومان

موزانایت سیاه
115

1/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت 48,000 تومان

موزانایت
86

4/1 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 164,000 تومان

موزانایت
87

3/7 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت 148,000 تومان

موزانایت
18

4/3 قیراط

11*11 میلیمتر

قیمت 172,000 تومان

موزانایت
15

1/8 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 72,000 تومان

موزانایت
5

2/2 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 88,000 تومان

موزانایت سفید
44

2/65 قیراط

9.5*9.5 میلیمتر

قیمت پایه 397,000 تومان

موزانایت
81

2 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

موزانایت
78

1 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت پایه 120,000 تومان