بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 8*10

کد کالا :

50668

وزن :

2/2 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 8*10
$
بالاترین پیشنهاد
10,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/14 03:18:5810,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 02:26:549,000 تومان N...i (475)
1397/08/14 01:36:268,000 تومان v...z (567)
1397/08/14 01:33:117,000 تومان N...i (475)
1397/08/14 01:07:476,000 تومان v...z (567)
رزکوارتز
8

2/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
7

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
20

2/1 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

آویز رزکوارتز
81

18/45 قیراط

18*19 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
48

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
84

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
14

39/5 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
65

72/6 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

رزکوارتز
17

11/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رزکوارتز
80

505 گرم

98*82 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند رزکوارتز
7

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
84

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
65

33/69 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

رزکوارتز
37

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 1,000 تومان

آویز رزکوارتز
10

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
80

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

رزکوارتز
120

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
133

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
163

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

گوی رزکوارتز
78

42/11 گرم

31 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

منشور رزکوارتز
92

52/7 گرم

62*26 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
67

30/5 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
69

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم