بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 8*10

کد کالا :

50667

وزن :

2/2 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 8*10
$
بالاترین پیشنهاد
3,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/30 19:51:413,000 تومان M...m (46)
1397/07/29 02:36:242,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز
32

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
0

2/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
1

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
12

2/1 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
73

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
98

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
13

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
71

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
20

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
56

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
72

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
39

25/65 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
9

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
74

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
25

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
70

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
81

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
117

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
114

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
78

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
72

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
33

31 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
59

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آویز رزکوارتز
6

18/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم