بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 8*10

کد کالا :

50663

وزن :

2/5 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 8*10
$
بالاترین پیشنهاد
3,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/01 03:09:263,000 تومان N...i (475)
1397/08/27 21:39:102,000 تومان B...0 (39)
رزکوارتز
35

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
4

2/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
5

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
16

2/1 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
81

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
106

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
80

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
21

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
81

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
29

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
80

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
82

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
34

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
6

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
86

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
124

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
120

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
83

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم