بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 8*10

کد کالا :

50661

وزن :

2/25 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 8*10
$
بالاترین پیشنهاد
3,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/26 03:46:063,000 تومان N...i (475)
1397/07/25 03:19:082,000 تومان p...n (14)
رزکوارتز
34

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
2

2/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
4

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
15

2/1 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
77

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
102

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
15

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
75

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
22

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
58

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
75

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
72

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
13

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
79

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
30

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
0

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
71

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
82

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
118

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
115

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
80

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
76

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
65

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
60

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم