بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 8*10

کد کالا :

50660

وزن :

2/05 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 8*10
$
بالاترین پیشنهاد
6,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/08 18:56:326,000 تومان A...e (15)
1397/09/08 15:15:355,000 تومان M...9 (202)
1397/09/08 00:51:554,000 تومان v...z (567)
1397/09/04 23:21:123,000 تومان B...0 (39)
1397/09/03 06:21:092,000 تومان v...z (567)
رزکوارتز
36

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
6

2/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
6

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

رزکوارتز
19

2/1 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 5,000 تومان

گوی رزکوارتز
108

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

رزکوارتز
45

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
81

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
24

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
64

72/6 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

رزکوارتز
16

11/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رزکوارتز
79

505 گرم

98*82 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز رزکوارتز
76

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
83

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
64

33/69 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
38

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
8

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
78

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

رزکوارتز
119

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
132

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
155

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور رزکوارتز
86

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
80

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
68

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم