بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50658

وزن :

11/15 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/21 03:23:0811,000 تومان F...1 (5)
1397/07/20 17:35:1010,000 تومان R...l (0)
رزکوارتز
98

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
85

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
112

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
83

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
61

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
88

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
92

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
88

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
50

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
115

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
104

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
131

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
67

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
128

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
72

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
68

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
73

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
29

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
136

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
127

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
79

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
104

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
17

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
78

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
26

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
62

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
77

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
15

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
81

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
31

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
3

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
73

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
84

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
121

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
116

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
81

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
77

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
66

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
62

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم