بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50655

وزن :

10/2 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/10 13:51:1212,000 تومان N...i (475)
1397/09/08 19:38:4211,000 تومان A...e (15)
1397/09/04 23:26:4310,000 تومان B...0 (39)
1397/09/04 04:29:019,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز
99

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
87

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
113

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
84

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
62

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
90

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
93

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
89

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
51

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
116

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
105

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
132

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
69

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
130

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
74

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
69

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
74

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
30

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
137

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
128

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
79

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
104

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
77

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
18

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
80

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
27

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
78

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
17

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
81

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
32

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
6

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
85

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
122

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
118

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
82

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم