بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50654

وزن :

11/05 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
9,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/28 01:45:499,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز
101

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
89

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
115

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
87

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
64

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
92

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
96

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
91

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
54

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
118

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
108

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
135

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
71

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
76

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
71

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
77

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
33

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
139

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
131

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
63

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

گوی رزکوارتز
108

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

رزکوارتز
45

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
81

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
24

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
65

72/6 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

رزکوارتز
16

11/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رزکوارتز
79

505 گرم

98*82 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز رزکوارتز
76

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
83

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
64

33/69 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
39

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
8

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
78

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

رزکوارتز
119

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
132

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
156

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور رزکوارتز
86

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
80

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
68

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم