بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50653

وزن :

10/35 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/19 11:44:1311,000 تومان N...i (475)
1397/08/18 04:16:2110,000 تومان H...4 (0)
1397/08/14 17:46:449,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز
97

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
84

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
111

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
82

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
60

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
87

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
91

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
87

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
49

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
114

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
103

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
130

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
66

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
127

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
71

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
67

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
72

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
28

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
135

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
125

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
79

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
103

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
15

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
75

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
22

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
59

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
75

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
72

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
14

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
79

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
30

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
0

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
72

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
82

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
118

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
116

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
81

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
76

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
65

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
60

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم