بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50650

وزن :

10/6 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/12 10:12:0116,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 10:10:1715,000 تومان N...i (475)
1397/08/12 10:09:1414,000 تومان v...z (567)
1397/08/12 02:05:2813,000 تومان N...i (475)
1397/08/11 23:59:5512,000 تومان v...z (567)
رزکوارتز
101

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
89

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
115

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
86

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
64

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
92

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
95

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
91

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
53

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
118

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
107

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
135

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
71

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
132

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
76

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
71

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
77

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
33

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
139

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
130

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
81

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
106

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
80

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
21

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
81

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
29

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
80

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
82

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
35

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
7

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
87

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
125

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
121

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

منشور رزکوارتز
83

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم