بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50649

وزن :

11 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
10,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/27 17:49:2510,000 تومان N...i (475)
1397/08/26 16:19:459,000 تومان B...0 (39)
رزکوارتز
10

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
110

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
135

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
107

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
85

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
110

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
115

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
109

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
74

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
137

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
7

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
156

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
94

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
95

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
92

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
97

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
54

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
158

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
150

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
83

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
30

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
11

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
11

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
7

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
97

247 گرم

69*58 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز رزکوارتز
26

25/65 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
1

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
95

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
52

42/5 گرم

58*54 میلیمتر

قیمت پایه 22,000 تومان

رزکوارتز
18

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 1,000 تومان

آویز رزکوارتز
31

17/15 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
115

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
104

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
115

24/5 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

گوی رزکوارتز
103

50/89 گرم

33 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

منشور رزکوارتز
112

115/03 گرم

100*26 میلیمتر

قیمت پایه 173,000 تومان

رزکوارتز
108

31/9 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 32,000 تومان

رزکوارتز
101

72 قیراط

28*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

14 قیراط

16*18 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
22

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم