بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی

کد کالا :

50648

وزن :

11/2 قیراط

ابعاد :

10*8 میلیمتر

رزکوارتز 10*8 پک 5 عددی
$
بالاترین پیشنهاد
9,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/28 17:30:189,000 تومان m...i (22)
رزکوارتز
100

10/9 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
88

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
114

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
85

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
63

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
91

11/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

رزکوارتز
94

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
90

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
52

10/5 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
117

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
106

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
134

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
70

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
131

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
75

10/8 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
70

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
76

11 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
32

10/4 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

رزکوارتز
138

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

رزکوارتز
129

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
81

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
106

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
80

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
20

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
81

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
29

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
80

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
82

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
34

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
6

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
86

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
124

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
120

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
83

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم