بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیوبیک زیرکونیا 6*8

کد کالا :

50644

وزن :

2/35 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

کیوبیک زیرکونیا 6*8
$
بالاترین پیشنهاد
14,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/15 18:18:2914,000 تومان s...4 (32)
1397/09/15 18:16:2013,000 تومان B...i (146)
1397/09/14 16:50:4312,000 تومان s...4 (32)
1397/09/14 14:53:3511,000 تومان N...i (475)
کیوبیک زیرکونیا
12

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
75

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
94

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
127

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
41

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
33

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
96

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
23

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
38

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
53

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
58

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
50

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
19

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
97

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
113

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
9

1/95 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
66

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
2

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
62

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
92

1/25 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
22

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
44

0/9 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
129

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
91

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
12

7/6 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
14

6/2 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
84

6/3 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
12

19/5 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
31

7/05 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 70,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
9

9/2 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
55

34/1 قیراط

5-8 میلیمتر

قیمت پایه 103,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
93

1/8 قیراط

6.5*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
106

2/2 قیراط

4*4 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
121

1/2 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
22

4/4 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
10

6/4 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
16

4/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا

کیوبیک زیرکونیا

اطلاعات کامل درباره ی کیوبیک زیرکونیا