بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیوبیک زیرکونیا 6*8

کد کالا :

50638

وزن :

2/25 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

کیوبیک زیرکونیا 6*8
$
بالاترین پیشنهاد
15,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/25 19:39:1115,000 تومان B...i (146)
1397/10/24 12:12:0414,000 تومان a...7 (113)
1397/10/24 12:10:2413,000 تومان M...h (5)
1397/10/24 12:07:5812,000 تومان a...7 (113)
1397/10/19 09:25:3811,000 تومان M...h (5)
کیوبیک زیرکونیا
72

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
72

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
56

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
76

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
109

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
8

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
23

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
14

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
75

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
4

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
18

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
35

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
40

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
30

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
80

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
95

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
67

1/95 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
47

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
85

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
42

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
117

1/3 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
134

1/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
85

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
57

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
113

1/35 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
60

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
65

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
44

7/55 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
15

7/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
14

6/6 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
125

6/15 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
14

8/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
65

10/15 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 101,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
124

0/85 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
94

0/65 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
14

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
80

19/95 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
57

17/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 176,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
59

9/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
67

3/2 قیراط

7 میلیمتر

قیمت پایه 23,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا

کیوبیک زیرکونیا

اطلاعات کامل درباره ی کیوبیک زیرکونیا