بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیوبیک زیرکونیا 6*8

کد کالا :

50636

وزن :

2/2 قیراط

ابعاد :

8*6 میلیمتر

کیوبیک زیرکونیا 6*8
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/25 20:13:3716,000 تومان B...i (146)
1397/09/25 19:36:0415,000 تومان s...4 (32)
1397/09/25 16:56:3014,000 تومان B...i (146)
1397/09/25 01:20:3213,000 تومان s...4 (32)
1397/09/24 08:52:1112,000 تومان v...z (567)
کیوبیک زیرکونیا
68

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
67

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
52

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
72

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
103

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
4

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
19

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
9

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
69

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
14

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
30

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
36

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
25

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
60

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
75

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
91

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
61

1/95 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
43

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
79

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
38

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
143

1/25 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
129

1/9 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
68

2/6 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
67

1 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
107

1/35 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
52

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
101

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
39

7/55 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
10

7/85 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 78,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
8

6/6 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
120

6/15 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 61,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
10

8/65 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 86,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
48

7/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
110

0/8 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
69

0/65 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
68

1/65 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
64

19/85 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
51

17/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 176,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
53

1 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
30

4/7 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا

کیوبیک زیرکونیا

اطلاعات کامل درباره ی کیوبیک زیرکونیا