بارگذاری تصاویر
نام کالا :

کیوبیک زیرکونیا 6*8

کد کالا :

50631

وزن :

2/2 قیراط

ابعاد :

6*8 میلیمتر

کیوبیک زیرکونیا 6*8
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/21 01:36:0117,000 تومان F...1 (5)
1397/07/21 01:35:0615,000 تومان F...1 (5)
کیوبیک زیرکونیا
73

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
74

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
57

1/85 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 56,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
77

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
110

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
11

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
26

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
15

2/1 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 63,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
76

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
6

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
19

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
37

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
42

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 68,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
31

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
81

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
96

2/05 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
69

1/95 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 59,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
50

2/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
89

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
44

2/2 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
119

1/3 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
126

1/8 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
87

2/8 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (پک 5 عددی)
60

1/05 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
101

1/3 قیراط

6*6 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
50

1/65 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
67

2/25 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

7/6 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
5

6/2 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
102

6 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
28

9/1 قیراط

13*10 میلیمتر

قیمت پایه 91,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
68

10/15 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 101,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
126

0/85 قیراط

3*3 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
95

0/65 قیراط

5*5 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
17

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
83

19/95 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 300,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
54

6/95 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 69,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
61

9/6 قیراط

12*12 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا (معیوب)
41

32/7 قیراط

5-8 میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا
88

1/8 قیراط

6.5*6.5 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

کیوبیک زیرکونیا

کیوبیک زیرکونیا

اطلاعات کامل درباره ی کیوبیک زیرکونیا