بارگذاری تصاویر
آمیتیست کابوشن
کد کالا :

50028

وزن :

2/55 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

قیمت :

39,000 تومان

آمیتیست کابوشن
505

5/1 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 77,000 تومان

آمیتیست
185

4/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 71,000 تومان

آمیتیست
222

6/45 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 97,000 تومان

آمیتیست
29

1/2 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

آمیتیست
43

2/1 قیراط

10*6 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آمیتیست
6

1/5 قیراط

7*7 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

آمیتیست
82

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
7

4/4 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 66,000 تومان

آمیتیست
58

2/9 قیراط

11*7 میلیمتر

قیمت 44,000 تومان

آمیتیست
82

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

آمیتیست
0

1/8 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت 27,000 تومان

آمیتیست
66

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

آمیتیست
69

3 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 45,000 تومان

آمیتیست
59

3/8 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 57,000 تومان

آمیتیست
21

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
76

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آمیتیست
81

3/4 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 51,000 تومان

آمیتیست
37

1/9 قیراط

9*6 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آمیتیست
70

3/3 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت 50,000 تومان

آمیتیست
69

2/4 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت 36,000 تومان

آویز آمیتیست
4

22/3 قیراط

13*18 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

سنگ آمیتیست
59

47 گرم

67*41 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

سنگ آمیتیست
43

295 گرم

80*64 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

سنگ آمیتیست
49

736 گرم

105*100 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

گوی آمیتیست
92

15/46 گرم

22 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آمیتیست
25

92/8 قیراط

28*23 میلیمتر

قیمت پایه 56,000 تومان

آمیتیست
77

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 29,000 تومان

آمیتیست بزریل
65

6/5 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

مهره آمیتیست
44

46/7 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

آویز آمیتیست
23

23/2 قیراط

21*14 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آمیتیست + شناسنامه
24

6/75 قیراط

15.25*10.78*7.35 میلیمتر

قیمت پایه 218,000 تومان

گوی آمیتیست
54

99/74 گرم

42 میلیمتر

قیمت پایه 150,000 تومان

آمیتیست
69

70/7 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 71,000 تومان

کریستال آمیتیست
72

14/7 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

کریستال آمیتیست
73

12/2 قیراط

16*13 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

کریستال آمیتیست
76

46/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

کریستال آمیتیست
83

43/3 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آمیتیست
1
84

2/6 قیراط

8*8 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 20,000 تومان

آمیتیست
74

2/1 قیراط

9*9 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

آمیتیست
70

1/6 قیراط

10*7 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چاکرای ششم

چاکرای ششم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای ششم

آمتیست

آمتیست

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آمتیست