بارگذاری تصاویر
توپاز صورتی
کد کالا :

50580

وزن :

2/2 قیراط

ابعاد :

9*7 میلیمتر

قیمت :

143,000 تومان

توپاز صورتی
68

2/3 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 150,000 تومان

توپاز صورتی
74

3/15 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت 205,000 تومان

توپاز صورتی
76

1/75 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

توپاز صورتی
50

1/5 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

توپاز صورتی
58

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

توپاز صورتی
58

1/4 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

توپاز صورتی
56

1/9 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 124,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/3 قیراط

8*6 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

توپاز صورتی
55

2/4 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 156,000 تومان

توپاز صورتی
58

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

توپاز صورتی
56

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

توپاز صورتی
55

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 137,000 تومان

توپاز صورتی
54

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت 143,000 تومان

توپاز صورتی
59

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

توپاز صورتی
57

1/4 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 91,000 تومان

توپاز صورتی
59

1/3 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 85,000 تومان

توپاز صورتی
55

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

توپاز صورتی
54

1/6 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 104,000 تومان

توپاز صورتی
53

1/7 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 111,000 تومان

توپاز صورتی
51

1/5 قیراط

6*8 میلیمتر

قیمت 98,000 تومان

توپاز صورتی + شناسنامه
7

1/55 قیراط

8.18*6.12 میلیمتر

قیمت پایه 146,000 تومان

توپاز طلایی (امپریال)
53

30/8 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 1,694,000 تومان

توپاز سوئیس + شناسنامه
13

3/15 قیراط

9.20*7.16 میلیمتر

قیمت پایه 213,000 تومان

توپاز سنتتیک
1

20/7 قیراط

17*16 میلیمتر

قیمت پایه 83,000 تومان

توپاز هفت رنگ
93

0/85 قیراط

5*7 میلیمتر

قیمت پایه 45,000 تومان

توپاز سوئیس
1
99

3/3 قیراط

9*7 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 85,000 تومان

توپاز
3
92

11 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 211,000 تومان

توپاز
82

2/1 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 34,000 تومان

توپاز صورتی
48

2/2 قیراط

9*7 میلیمتر

قیمت پایه 99,000 تومان

توپاز لندن
53

1 قیراط

7*5 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

توپاز امپریال + شناسنامه
39

10/35 قیراط

12.90*11.13 میلیمتر

قیمت پایه 673,000 تومان

توپاز

توپاز

اطلاعات کامل درباره ی سنگ توپاز