بارگذاری تصاویر
کیانیت
کد کالا :

50565

وزن :

6/5 قیراط

ابعاد :

11*10 میلیمتر

قیمت :

195,000 تومان

کیانیت
34

4/15 قیراط

12.5*8.5 میلیمتر

قیمت 125,000 تومان

کیانیت
53

3/8 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت 114,000 تومان

کیانیت
18

3/4 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت 102,000 تومان

کیانیت
65

6/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 191,000 تومان

کیانیت
70

5/3 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت 159,000 تومان

کیانیت
50

6/7 قیراط

14*8 میلیمتر

قیمت 201,000 تومان

کیانیت
28

7 قیراط

14*11 میلیمتر

قیمت 210,000 تومان

کیانیت
7

5/95 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 179,000 تومان

کیانیت
67

5/95 قیراط

14*9 میلیمتر

قیمت 179,000 تومان

کیانیت
36

4/7 قیراط

12*9 میلیمتر

قیمت 141,000 تومان

کیانیت
69

4/8 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 144,000 تومان

کیانیت
59

4/1 قیراط

12*8 میلیمتر

قیمت 123,000 تومان

کیانیت
28

2/85 قیراط

12*6 میلیمتر

قیمت 86,000 تومان

کیانیت
63

7/25 قیراط

12*10 میلیمتر

قیمت پایه 109,000 تومان

سنگ کیانیت
31

348 گرم

82*60 میلیمتر

قیمت پایه 140,000 تومان

کیانیت + شناسنامه
8

4/55 قیراط

12.25*9.57*3.96 میلیمتر

قیمت پایه 241,000 تومان