بارگذاری تصاویر
دلربا 10*14
کد کالا :

50547

وزن :

5/05 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

13,000 تومان

خواص دلربا

دلربا سنگ طبیعی نیست.

ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای دوم و پنجم

ماه تولد اردیبهشت ، مهر ، آبان

توازن انرژی در جسم و روح

نماد نبوغ انسان

درمان کم رویی و ضعف اراده

جهت بهبود اخلاق و رفتار فرد به کار می رود

مشهور است باعث خوش اخلاقی و گشاده رویی می گردد

تنش معده را کاهش می دهد

جاه طلبی

شادی بخش و افزایش حس شادابی و نشاط در انسان

برای استخوان ها مفید است

دلربا 10*14
151

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
255

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
187

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا 10*14
187

5/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
85

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
41

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
85

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
113

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
118

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
20

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
107

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
113

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
7

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
64

5/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
3

5/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 14,000 تومان

دلربا
84

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
76

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
120

5/2 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
72

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

دلربا
81

5/1 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 13,000 تومان

آویز دلربا
9

16 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
89

9 قیراط

18*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
114

8/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 5,000 تومان

دلربا
40

106/7 قیراط

40*30 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

آویز دلربا
15

21/85 قیراط

39*8 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

آویز دلربا
71

7/8 قیراط

18*9 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره دلربا
42

40 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 18,000 تومان

آویز دلربا
117

17/35 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز دلربا
76

17/5 قیراط

23*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

دلربا
102

5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

آویز دلربا
37

18/5 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
9

17/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آویز دلربا
86

22/5 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز دلربا
1
61

25/3 قیراط

12*18 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آویز دلربا
52

14 قیراط

16*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان