بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*14

کد کالا :

50510

وزن :

6/45 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

رزکوارتز 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/20 22:40:358,000 تومان M...9 (202)
رزکوارتز 10*14
281

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز 10*14
257

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
51

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
69

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
20

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
15

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
5

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
73

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
62

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
69

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
37

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
50

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
42

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
74

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
76

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
24

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
71

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
10

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
74

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
132

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
81

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
106

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
80

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
21

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
81

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
29

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
80

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
82

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
35

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
7

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
87

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
125

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
122

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 12,000 تومان

منشور رزکوارتز
83

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم