بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*14

کد کالا :

50506

وزن :

6/5 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

رزکوارتز 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/28 01:52:118,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز 10*14
280

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز 10*14
255

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
50

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
67

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
18

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
14

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
4

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
71

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
61

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
68

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
35

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
48

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
41

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
73

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
75

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
23

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
70

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
8

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
73

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
131

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
79

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
104

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
77

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
17

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
80

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
27

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
78

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
17

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
81

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
32

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
4

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
85

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
122

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
118

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
82

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم