بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*14

کد کالا :

50502

وزن :

6/6 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

رزکوارتز 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/06/29 00:18:238,000 تومان e...2 (15)
رزکوارتز 10*14
284

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز 10*14
260

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
52

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
69

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
20

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
15

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
5

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
74

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
62

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
70

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
37

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
50

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
42

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
74

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
76

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
24

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
72

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
10

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
74

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
132

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

گوی رزکوارتز
107

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

رزکوارتز
44

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
80

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
23

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
64

72/6 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

رزکوارتز
16

11/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رزکوارتز
79

505 گرم

98*82 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

آویز رزکوارتز
76

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
83

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
64

33/69 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
38

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
8

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
76

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
119

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
132

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
155

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور رزکوارتز
86

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
80

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
68

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم