بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 10*14

کد کالا :

50496

وزن :

6/8 قیراط

ابعاد :

14*10.5 میلیمتر

رزکوارتز 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/10/23 02:14:258,000 تومان H...3 (0)
رزکوارتز 10*14
280

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز 10*14
255

6/55 قیراط

14*10.5 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
49

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
66

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
16

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
13

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
2

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
70

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
60

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
67

6/35 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
34

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
47

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
39

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
72

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
74

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
22

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

رزکوارتز
69

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
7

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
72

6/25 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

رزکوارتز
130

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
79

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
104

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
16

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
75

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
22

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
59

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
75

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
72

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
14

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
79

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
30

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
1

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
73

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
82

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
118

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
116

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
81

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
76

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
65

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
60

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم