بارگذاری تصاویر
در ایرانی
کد کالا :

50472

وزن :

8/8 قیراط

ابعاد :

15*11.5 میلیمتر

قیمت :

22,000 تومان

در ایرانی
1

7/3 قیراط

16*9 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

در ایرانی
70

10/95 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

دُر ایرانی
13

9/65 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دُر ایرانی
19

5/95 قیراط

17*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

دُر ایرانی
9

7/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دُر ایرانی
34

8/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

دُر ایرانی
44

15/25 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

دُر ایرانی
54

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

دُر ایرانی
28

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
17

18/85 قیراط

18*15 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دُر حسینی نجفی
63

15/75 قیراط

24*15 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
34

129/3 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر هندی
12

7/45 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 74,000 تومان

دُر هندی
90

7/9 قیراط

12*11 میلیمتر

قیمت پایه 79,000 تومان

کوارتز
78

46/9 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

آویز کوارتز
33

12/7 قیراط

13*13 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور کوارتز
85

37/83 گرم

39*26 میلیمتر

قیمت پایه 46,000 تومان

منشور کوارتز
3
116

123/48 گرم

102*29 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 162,000 تومان

دُر نجف
55

15/9 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان