بارگذاری تصاویر
نام کالا :

در ایرانی

کد کالا :

50468

وزن :

7/3 قیراط

ابعاد :

16*9 میلیمتر

زمانپیشنهادنام کاربری

بدون پیشنهاد

در ایرانی
17

8/8 قیراط

15*11.5 میلیمتر

قیمت 22,000 تومان

در ایرانی
63

10/95 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

دُر ایرانی
6

9/65 قیراط

18*11 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

دُر ایرانی
13

5/95 قیراط

17*10 میلیمتر

قیمت 15,000 تومان

دُر ایرانی
3

7/5 قیراط

15*11 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دُر ایرانی
30

8/35 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 21,000 تومان

دُر ایرانی
38

15/25 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت 39,000 تومان

دُر ایرانی
22

12 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

دُر ایرانی
48

7/1 قیراط

15*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

هرم کوارتز (دُر)
1
17

350 قیراط

50*50 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 46,000 تومان

آویز کوارتز ( دُر)
56

25/9 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

دُر حسینی نجفی
58

36/55 قیراط

41*23 میلیمتر

قیمت پایه 55,000 تومان

دستبند انیکس-کوارتز (دُر)
39

128/25 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 35,000 تومان

دُر هندی
87

7/2 قیراط

14*12 میلیمتر

قیمت پایه 72,000 تومان

دُر هندی
73

6/2 قیراط

11*10 میلیمتر

قیمت پایه 62,000 تومان

کوارتز
73

46/9 قیراط

22*18 میلیمتر

قیمت پایه 47,000 تومان

آویز کوارتز
39

34/8 قیراط

14*19 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور کوارتز
1
84

59/01 گرم

47*32 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 73,000 تومان

منشور کوارتز
80

123/48 گرم

102*29 میلیمتر

قیمت پایه 149,000 تومان

دُر نجف
52

4/3 قیراط

13*9 میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان