بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 25*18

کد کالا :

50465

وزن :

24 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

رزکوارتز 25*18
$
بالاترین پیشنهاد
18,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/23 23:44:5118,000 تومان M...9 (202)
1397/08/23 16:00:3817,000 تومان v...z (567)
1397/08/22 21:11:2416,000 تومان R...2 (5)
رزکوارتز 25*18
176

26/55 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
34

26/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
94

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
83

26/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
67

27/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
24

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

رزکوارتز
85

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
46

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
3

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
27

20/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

رزکوارتز
12

25/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
86

25/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
7

25/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
19

25/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
79

21/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

رزکوارتز
55

26/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
132

27 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
42

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
52

26/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
64

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
81

18/45 قیراط

18*19 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
48

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
84

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
14

39/5 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
65

72/6 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

رزکوارتز
17

11/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رزکوارتز
80

505 گرم

98*82 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند رزکوارتز
7

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
84

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
65

33/69 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

رزکوارتز
37

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 1,000 تومان

آویز رزکوارتز
10

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
80

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

رزکوارتز
120

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
133

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
163

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

گوی رزکوارتز
78

42/11 گرم

31 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

منشور رزکوارتز
92

52/7 گرم

62*26 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
67

30/5 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
69

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم