بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 25*18

کد کالا :

50463

وزن :

25/65 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

رزکوارتز 25*18
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/17 08:05:2816,000 تومان H...h (18)
رزکوارتز 25*18
174

26/55 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
32

26/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
92

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
81

26/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
65

27/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
22

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

رزکوارتز
82

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
44

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
24

20/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

رزکوارتز
9

25/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
83

25/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
5

25/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
16

25/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
76

21/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

رزکوارتز
51

26/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
117

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
129

27 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
39

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
49

26/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
61

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
80

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
105

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
77

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
19

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
80

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
28

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
78

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
74

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
3

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
81

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
34

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
6

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
73

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
86

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
123

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
119

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
82

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
79

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
67

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
63

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم