بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 25*18

کد کالا :

50462

وزن :

26/1 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

رزکوارتز 25*18
$
بالاترین پیشنهاد
17,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/11/06 01:23:5617,000 تومان m...d (17)
1397/10/29 15:05:2416,000 تومان n...y (46)
رزکوارتز 25*18
175

26/55 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
33

26/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
93

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
82

26/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
66

27/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
23

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

رزکوارتز
84

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
45

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
25

20/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

رزکوارتز
10

25/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
85

25/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
6

25/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
18

25/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
78

21/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

رزکوارتز
53

26/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
118

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
130

27 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
40

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
51

26/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
62

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
82

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
106

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

مهره رزکوارتز
80

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
21

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
81

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
29

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
1
81

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
4

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
82

6/55 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
35

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
7

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
75

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
88

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
125

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
155

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

منشور رزکوارتز
84

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
1
80

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 77,000 تومان

آویز رزکوارتز
68

15 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
64

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم