بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 25*18

کد کالا :

50457

وزن :

26/7 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

رزکوارتز 25*18
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/07 01:34:5716,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز 25*18
179

26/55 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
35

26/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
95

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
84

26/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
68

27/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
27

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

رزکوارتز
86

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
47

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
4

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
28

20/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

رزکوارتز
13

25/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
88

25/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
8

25/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
20

25/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
80

21/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

رزکوارتز
56

26/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
133

27 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
43

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
53

26/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
66

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
83

18/45 قیراط

18*19 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
51

283 گرم

81*50 میلیمتر

قیمت پایه 283,000 تومان

مهره رزکوارتز
86

19/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز رزکوارتز
17

39/5 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
67

72/6 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 36,000 تومان

رزکوارتز
20

11/1 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 77,000 تومان

رزکوارتز
83

505 گرم

98*82 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

دستبند رزکوارتز
9

72/6 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
134

6/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
67

33/69 گرم

53*51 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

رزکوارتز
38

2/2 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 1,000 تومان

آویز رزکوارتز
0

13/1 قیراط

17*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز رزکوارتز
1
82

17/35 قیراط

24*17 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

رزکوارتز
122

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
134

10/7 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
164

20/2 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

آخرین پیشنهاد 10,000 تومان

گوی رزکوارتز
80

42/11 گرم

31 میلیمتر

قیمت پایه 64,000 تومان

منشور رزکوارتز
93

52/7 گرم

62*26 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

رزکوارتز
68

30/5 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت پایه 31,000 تومان

آویز رزکوارتز
70

27/1 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم