بارگذاری تصاویر
نام کالا :

رزکوارتز 25*18

کد کالا :

50455

وزن :

25/15 قیراط

ابعاد :

25*18 میلیمتر

رزکوارتز 25*18
$
بالاترین پیشنهاد
16,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/20 16:52:4916,000 تومان N...i (475)
رزکوارتز 25*18
171

26/55 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
27

26/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
88

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
77

26/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
62

27/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
19

24/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

رزکوارتز
77

26/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
39

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
21

20/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

رزکوارتز
6

25/8 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
79

25/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
1

25/9 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
12

25/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
73

21/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 26,000 تومان

رزکوارتز
47

26/2 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
113

26/6 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
126

27 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

رزکوارتز
35

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

رزکوارتز
45

26/5 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

رزکوارتز
58

25/7 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

اسلایس رزکوارتز
74

42/5 گرم

62*57 میلیمتر

قیمت پایه 21,000 تومان

گوی رزکوارتز
98

70/8 گرم

37*37 میلیمتر

قیمت پایه 106,000 تومان

آویز رزکوارتز
13

39/9 قیراط

34*15 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

رزکوارتز
72

97/8 قیراط

26*18 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

رزکوارتز
20

7/5 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

مهره رزکوارتز
1
56

19/5 قیراط

14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

رزکوارتز
1
72

225 گرم

73*57 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 230,000 تومان

آویز رزکوارتز
69

21/6 قیراط

17*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

دستبند رزکوارتز
9

77/2 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

رزکوارتز
75

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز (معیوب)
26

2/05 قیراط

10*8 میلیمتر

قیمت پایه 100 تومان

آویز رزکوارتز
70

16/35 قیراط

24*17 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

رزکوارتز
81

27/4 قیراط

18*25 میلیمتر

قیمت پایه 15,000 تومان

رزکوارتز
117

10/6 قیراط

8*10 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

مهره رزکوارتز
115

25/4 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 11,000 تومان

منشور رزکوارتز
79

58/87 گرم

63*24 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

رزکوارتز
74

74/4 قیراط

37*22 میلیمتر

قیمت پایه 75,000 تومان

آویز رزکوارتز
34

31 قیراط

23*15 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

رزکوارتز
59

12/6 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 65,000 تومان

آویز رزکوارتز
7

18/6 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم