بارگذاری تصاویر
چشم ببر
کد کالا :

50397

وزن :

9/8 قیراط

ابعاد :

15*12 میلیمتر

قیمت :

25,000 تومان

چشم ببر
348

11/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
127

7/6 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

چشم ببر
116

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
124

9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
77

9/4 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
95

9/1 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
12

8/9 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 23,000 تومان

چشم ببر
126

9/6 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
140

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
141

9/3 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 24,000 تومان

چشم ببر
118

9/7 قیراط

16*12 میلیمتر

قیمت 25,000 تومان

چشم ببر
123

12/2 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

چشم ببر
155

11 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

چشم ببر
49

11/9 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
90

11/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
69

11/6 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
79

11/7 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

چشم ببر
104

12/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

چشم ببر
55

11/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

چشم ببر
131

11/4 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

اسلایس چشم ببر
99

51 گرم

65*40 میلیمتر

قیمت پایه 26,000 تومان

آویز چشم ببر
18

34/4 قیراط

29*19 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
12

236 گرم

50*15 میلیمتر

قیمت پایه 236,000 تومان

سنگ چشم ببر
18

2317 گرم

115*110 میلیمتر

قیمت پایه 1,200,000 تومان

آویز چشم ببر
57

3/5 قیراط

10*10 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز چشم ببر
78

24/2 قیراط

18*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره چشم ببر
126

20 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

چشم ببر
85

49/4 قیراط

20*18 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

مهره چشم ببر
101

21/9 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

چشم ببر
75

3/6 قیراط

11*8 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

چشم ببر
70

7/8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

چشم ببر
76

10/5 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 16,000 تومان

چشم ببر
71

10/8 قیراط

16*11 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

چشم ببر
108

8/9 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
78

15/5 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 24,000 تومان

چشم ببر
26

8/4 قیراط

15*12 میلیمتر

قیمت پایه 9,000 تومان

چشم ببر
75

10/8 قیراط

17*13 میلیمتر

قیمت پایه 4,000 تومان

دستبند چشم ببر
77

137/9 قیراط

11 میلیمتر

قیمت پایه 50,000 تومان

دستبند چشم ببر
75

85 قیراط

8 میلیمتر

قیمت پایه 40,000 تومان

چشم ببر آفریقایی
77

40/4 قیراط

30*28 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

چاکرای سوم

چاکرای سوم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای سوم

چشم ببر

چشم ببر

اطلاعات کامل درباره ی سنگ چشم ببر