بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50384

وزن :

10 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/01/25 00:24:1311,000 تومان y...h (81)
آونتورین
114

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
93

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
76

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
118

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
75

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
99

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
101

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
72

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
111

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
102

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
79

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
76

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
95

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
114

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
107

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
128

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
96

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
114

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
84

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
111

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین پرتقالی
42

24/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
36

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
51

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
49

21/35 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
15

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
28

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
19

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
43

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
21

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
33

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
41

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
18

19/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
77

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
59

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
17

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم