بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50382

وزن :

11/4 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/18 02:11:2511,000 تومان t...i (12)
آونتورین
119

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
99

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
83

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
123

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
82

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
104

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
108

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
79

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
116

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
107

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
84

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
82

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
102

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
120

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
112

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
133

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
101

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
121

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
89

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
116

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
57

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

مهره آونتورین
71

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
17

27/35 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
31

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
27

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
24

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
38

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آونتورین هندوستان
29

19/4 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
30

17/8 قیراط

18*13 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
18

105/6 قیراط

31*30*22 میلیمتر

قیمت پایه 53,000 تومان

آویز آونتورین
10

16/4 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
36

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
80

32/5 قیراط

28*22 میلیمتر

قیمت پایه 33,000 تومان

آونتورین
66

11/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
1
7

18 قیراط

14*14 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم