بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50381

وزن :

11/25 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
18,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/02/02 21:13:2218,000 تومان A...1 (206)
1398/02/02 20:44:3217,000 تومان z...8 (15)
1398/02/02 18:22:3116,000 تومان A...1 (206)
1398/02/02 17:28:3515,000 تومان z...8 (15)
1398/02/02 17:22:0414,000 تومان S...i (2)
آونتورین
135

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
118

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
102

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
142

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
99

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
124

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
126

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
98

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
134

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
124

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
102

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
98

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
119

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
140

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
130

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
152

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
121

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
141

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
109

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
136

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین پرتقالی
32

24/1 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
24

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
18

21/35 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
14

27/35 قیراط

17*17 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
24

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
17

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
63

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
43

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
94

28/1 قیراط

17*12 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
31

103 قیراط

31*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 52,000 تومان

آویز آونتورین
46

16 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
20

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
89

18/9 قیراط

23*19 میلیمتر

قیمت پایه 19,000 تومان

آونتورین
78

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم