بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50380

وزن :

10/2 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/13 12:22:3511,000 تومان 0...7 (80)
آونتورین
113

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
92

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
75

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
117

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
74

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
97

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
100

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
71

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
110

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
101

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
78

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
75

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
94

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
113

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
106

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
127

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
95

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
113

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
83

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
110

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین پرتقالی
41

24/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
35

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
50

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
48

21/35 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
14

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
27

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
18

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
42

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
20

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
32

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
40

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
18

19/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
76

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
59

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
17

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین