بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50379

وزن :

11 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1398/03/01 17:25:0811,000 تومان A...1 (206)
آونتورین
116

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
96

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
80

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
121

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
78

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
102

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
106

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
76

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
114

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
105

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
82

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
79

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
99

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
117

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
110

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
131

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
99

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
119

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
87

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
114

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
52

26/15 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
38

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
52

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
64

25/25 قیراط

19*14 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
18

31/45 قیراط

19*16 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
24

17 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
21

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
22

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
35

6/8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
35

35/9 قیراط

25*21 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
44

16/2 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
32

24/3 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
80

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
62

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
21

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم