بارگذاری تصاویر
نام کالا :

آونتورین سبز 20*15

کد کالا :

50376

وزن :

8/85 قیراط

ابعاد :

20*15 میلیمتر

آونتورین سبز 20*15
$
بالاترین پیشنهاد
12,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 13:10:4912,000 تومان H...h (16)
آونتورین
110

9/65 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 29,000 تومان

آونتورین
91

11/5 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 35,000 تومان

آونتورین
75

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
115

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
74

10/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
97

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
99

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
71

11/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 34,000 تومان

آونتورین
109

10/7 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
101

10/1 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 31,000 تومان

آونتورین
78

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
75

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
94

9/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
113

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
105

9/2 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 28,000 تومان

آونتورین
127

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
94

10 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 30,000 تومان

آونتورین
113

10/8 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین
83

10/4 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 32,000 تومان

آونتورین
110

10/9 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت 33,000 تومان

آونتورین پرتقالی
37

24/3 قیراط

25*18 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان

هرم آونتورین پرتقالی
31

98 قیراط

30*30*21 میلیمتر

قیمت پایه 49,000 تومان

آونتورین (هندوستان)
44

43/4 قیراط

33*25 میلیمتر

قیمت پایه 44,000 تومان

مهره آونتورین
43

21/35 قیراط

20*13 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
15

28 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز آونتورین
24

18 قیراط

16*23 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین سبز
15

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره آونتورین پرتقالی
38

25 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آونتورین پرتقالی
17

6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 8,000 تومان

آویز آونتورین پرتقالی
59

31/4 قیراط

15*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

هرم آونتورین
12

201/3 قیراط

35*35*30 میلیمتر

قیمت پایه 121,000 تومان

آویز آونتورین
52

16/4 قیراط

16*24 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آویز آونتورین
15

19/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

آونتورین هندوستان
74

16/5 قیراط

21*17 میلیمتر

قیمت پایه 17,000 تومان

آونتورین
57

10/6 قیراط

20*15 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

مهره آونتورین
15

18 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

چاکرای چهارم

چاکرای چهارم

اطلاعات کامل در مورد چاکرای چهارم

آونتورین

آونتورین

اطلاعات کامل درباره ی سنگ آونتورین