بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت 10*14

کد کالا :

50374

وزن :

6/55 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

اوناکیت 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/18 07:22:318,000 تومان e...2 (15)
اوناکیت 10*14
474

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت 10*14
226

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
10

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
65

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
49

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
40

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
30

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
33

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
62

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
50

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
53

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
4

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

دستبند اوناکیت
1
239

106 قیراط

9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اوناکیت
44

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
1
24

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 13,000 تومان

مهره اوناکیت
91

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
24

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
1
47

18/2 قیراط

25*10 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 15,000 تومان

اوناکیت هندوستان
59

50/6 قیراط

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

آویز اوناکیت
1
44

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

مهره اوناکیت
3

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان