بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت 10*14

کد کالا :

50372

وزن :

6/3 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

اوناکیت 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/18 11:31:478,000 تومان v...z (567)
اوناکیت 10*14
505

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت 10*14
15

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
30

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
83

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
18

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
73

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
67

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
9

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
60

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
71

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
3

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
24

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
85

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
1

24/1 قیراط

30*16 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند اوناکیت
40

109/9 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره اوناکیت
119

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
25

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
76

20/1 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اوناکیت هندوستان
70

39/2 قیراط

34*18 میلیمتر

قیمت پایه 59,000 تومان

مهره اوناکیت
4

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

آویز اوناکیت
12

31/3 قیراط

25*23 میلیمتر

قیمت پایه 25,000 تومان