بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت 10*14

کد کالا :

50370

وزن :

6/5 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

اوناکیت 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/24 13:42:078,000 تومان v...z (567)
اوناکیت 10*14
475

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت 10*14
227

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
11

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
65

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
49

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
42

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
30

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
33

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
62

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
51

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
54

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
5

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
44

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
12

24/8 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند اوناکیت
12

110/85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره اوناکیت
101

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
35

39 قیراط

33.32*20.46*6.54 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

آویز اوناکیت
13

25/2 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

اوناکیت هندوستان
52

25/5 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

آویز اوناکیت
1
48

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 11,000 تومان

مهره اوناکیت
4

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان