بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت 10*14

کد کالا :

50365

وزن :

6/4 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

اوناکیت 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/22 00:58:458,000 تومان s...4 (32)
اوناکیت 10*14
471

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت 10*14
223

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
9

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
64

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
47

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
38

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
28

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
31

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
60

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
49

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
52

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
2

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

دستبند اوناکیت
1
238

106 قیراط

9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اوناکیت
42

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
17

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
90

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
23

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
46

18/2 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اوناکیت هندوستان
58

50/6 قیراط

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

آویز اوناکیت
41

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
3

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان