بارگذاری تصاویر
نام کالا :

اوناکیت 10*14

کد کالا :

50363

وزن :

6/25 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

اوناکیت 10*14
$
بالاترین پیشنهاد
8,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/08/08 22:24:508,000 تومان v...z (567)
اوناکیت 10*14
477

6/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت 10*14
228

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
12

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
67

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
50

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
44

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
33

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
35

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
63

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
54

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
55

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
7

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
47

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
15

24/8 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

دستبند اوناکیت
15

110/85 قیراط

9 میلیمتر

قیمت پایه 30,000 تومان

مهره اوناکیت
103

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
36

39 قیراط

33.32*20.46*6.54 میلیمتر

قیمت پایه 209,000 تومان

آویز اوناکیت
13

25/2 قیراط

19*13 میلیمتر

قیمت پایه 13,000 تومان

اوناکیت هندوستان
52

25/5 قیراط

31*20 میلیمتر

قیمت پایه 39,000 تومان

آویز اوناکیت
35

30/8 قیراط

16*15 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
0

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان