بارگذاری تصاویر
اوناکیت 10*14
کد کالا :

50361

وزن :

6/5 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

قیمت :

17,000 تومان

اوناکیت 10*14
221

6/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
8

6/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
63

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
46

6/45 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
38

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
28

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
31

6/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
59

6/15 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
49

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

اوناکیت
52

6/45 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

اوناکیت
2

6/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

دستبند اوناکیت
1
237

106 قیراط

9 میلیمتر

آخرین پیشنهاد 31,000 تومان

اوناکیت
41

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 7,000 تومان

آویز اوناکیت
17

25/5 قیراط

29*15 میلیمتر

قیمت پایه 12,000 تومان

مهره اوناکیت
87

30 قیراط

شاخص تصویر میلیمتر

قیمت پایه 20,000 تومان

اوناکیت + شناسنامه
21

59/5 قیراط

37.63*28.32*6.06 میلیمتر

قیمت پایه 240,000 تومان

آویز اوناکیت
44

18/2 قیراط

25*10 میلیمتر

قیمت پایه 14,000 تومان

اوناکیت هندوستان
55

50/6 قیراط

29*29 میلیمتر

قیمت پایه 76,000 تومان

آویز اوناکیت
38

33/7 قیراط

22*19 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان

مهره اوناکیت
0

21/8 قیراط

14*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان