بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50358

وزن :

7/8 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/07/29 09:43:5911,000 تومان N...i (475)
برنزیت
199

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
99

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
91

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
85

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
88

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
84

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
81

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
97

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
80

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
76

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
96

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
81

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
80

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
67

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
63

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
69

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
34

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
27

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
67

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
69

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
49

158 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
79

33/9 قیراط

34*20 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

برنزیت
56

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان