بارگذاری تصاویر
نام کالا :

برنزیت

کد کالا :

50357

وزن :

7 قیراط

ابعاد :

10*14 میلیمتر

برنزیت
$
بالاترین پیشنهاد
11,000 تومان
زمانپیشنهادنام کاربری
1397/09/04 23:37:3411,000 تومان v...z (567)
برنزیت
196

7/65 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
98

7/05 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
90

6/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 17,000 تومان

برنزیت
84

7/7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
86

7/5 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
81

7/6 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
79

7/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
95

7/3 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
77

7/65 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
74

7/4 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
94

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
80

7/8 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
77

6/05 قیراط

14*10 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
65

7/3 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
62

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
66

8 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 20,000 تومان

برنزیت
33

7 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 18,000 تومان

برنزیت
26

6/4 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 16,000 تومان

برنزیت
66

7/6 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

برنزیت
68

7/5 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت 19,000 تومان

دستبند برنزیت
48

158 قیراط

10 میلیمتر

قیمت پایه 60,000 تومان

برنزیت
78

33/9 قیراط

34*20 میلیمتر

قیمت پایه 51,000 تومان

برنزیت
55

6/9 قیراط

10*14 میلیمتر

قیمت پایه 10,000 تومان